ASP-Aftale 


 Læs mere om priser for GLN medlemskab her

VirksomhedsprofilOffentlighed

Virksomheden er indforstået med, at virksomhedens navn (virksomhedsprofilen) kan offentliggøres i forbindelse med markedsføring af GS1Trade Sync.

ASP-medlemskab

GS1Trade Sync præciseres en ASP som en virksomhed der:

  • har fået overdraget ansvaret for at indlægge, rette, slette og hente produktdata i/fra datapoolen på vegne af medlemmer af GS1Trade Sync.
  • anvender sit eget GLN og sin egen e-mailadresse som adgangsnøgler til datapoolen.
  • i upload transaktioner angiver kundens GLN som den identitet, hvorunder varen skal registreres i datapoolen.
  • anvender sit eget GLN og sit eget password til at hente data fra datapoolen.

En ASP vil typisk være en virksomhed, som opsamler produktdata fra en eller flere leverandører i en fælles intern datapool, hvorfra data efterfølgende sendes til datapoolen i standardiseret format - eller modtages og videreformidles til samme leverandør(er). En ASP kan også være en virksomhed som har til opgave at distribuere eller behandle data til egne kunder.

For at kunne fungere som ASP kræves en gensidig skriftlig aftale om, at virksomheden har tilladelse til at opdatere i og modtage data fra datapoolen på vegne af et GS1Trade Sync medlem. Denne ansvarsoverdragelse skal ske via skemaet: ASP-aftale, bemyndigelse som indsendes elektronisk.

Udveksling af data vil kun kunne foregå via Den aktuelle GDSN XML og kun via AS2, FTP, FTPS eller API/Webservice.

Det er ikke tilladt for ASP'er at anvende GS1Trade Sync data til at etablere virksomhed, der konkurrerer med GS1 Denmark. Se også GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser punkt C7.

Et ASP-medlemskab giver adgang til:

  • GS1Trade Sync datapoolen efter bemyndigelse fra leverandør via en Machine to Machine løsning. (ved udtræk af data, opretter ServiceCentret subskriptionerne)
  • ServiceCentrets hjælp og rådgivning
  • Optagelse på GS1Trade Sync's liste over Application Service Providers på www.gs1.dk

Priser

For et ASP-medlemskab betales:

DKK 5.000,- eks. moms
DKK 5.000,- eks. moms

I tilmeldingsåret betales abonnement fra og med det kvartal, hvor tilmelding finder sted og frem til årets udgang. Priserne reguleres i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Eventuelle andre ændringer i priser vil blive besluttet af GS1 Denmarks bestyrelse.

Kontaktpersoner

Den administrative kontaktperson (nyheder og ændringer vedr. medlemsskab)

Den tekniske kontaktperson (ansvarlig for behandling og transmission af vare-stamdata)
Denne formular sendes cc til ovenstående e-mail

Solution Provider Oversigt

Listen vil være tilgængelig for alle på www.gs1.dk/gs1tradesync..

Betingelser

Øvrige dokumenter

Før virksomheden kan få adgang til - og anvende - GS1Trade Sync skal Brugeraftalen suppleres med aftaler om ansvarsoverdragelse anført på skemaet ASP aftale, bemyndigelse.

Udmeldelse

Udmeldelse skal finde sted skriftligt med mindst 6 måneders varsel til den 31.december.

Ved klik i nedenstående boks og indsendelse af denne aftale, erklærer virksomheden sig indforstået med de betingelser for medlemskab af GS1Trade Sync, som fremgår af ovenstående, samt dokumentet: GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser, tillige Generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark

Godkendelse